Privacyverklaring

In de privacyverklaring omschrijven we hoe we omgaan met uw gegevens.

finQs.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De finQs app verwerkt globale gegevens over uw leeftijd, inkomen, pensioen en gezinssamenstelling. Deze gegevens worden lokaal (op uw telefoon of tablet) opgeslagen. De gegevens die nodig zijn voor het berekenen van de toekomstige financiële situatie worden anoniem en versleuteld naar een rekenserver binnen de EU verstuurd om de toekomstige financiële situatie te berekenen. De verstuurde gegevens bevatten GEEN naam, adres en woonplaatsgegevens.

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@finqs.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken informatie over uw inkomen, wat potentieel gevoelige informatie is. Daarom wordt deze informatie alleen op uw eigen tablet of telefoon opgeslagen, en alleen anoniem en versleuteld verstuurd naar onze rekenserver. Indien uw telefoon ook door anderen wordt gebruikt, adviseren we u om de ingevoerde gegevens na gebruik van de app te wissen.

Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

finQs.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op het finQs.nl forum
  • finQs.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
  • finQs.nl analyseert de via de app uitgevoerde berekeningen om inzicht te krijgen in het gebruik van de app, en de globale (geaggregeerde) kenmerken van de gebruikerspopulatie: hoe vaak worden berekeningen uitgevoerd, welke events worden berekend en welke gegevens zijn de basis voor de berekeningen

Geautomatiseerde besluitvorming

finQs.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen GEEN besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

finQs.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor elke berekening worden geboortejaar, huidig salaris en gezinssamenstelling 3 maanden bewaard om inzicht te krijgen in de gebruikerspopulatie en het gebruik van de app. Na deze periode worden deze gegevens geaggregeerd en verwijderd.

De gegevens binnen de app worden bewaard zolang de app geïnstalleerd is, of totdat de gebruiker zelf de gegevens in de app wist. Bij het opnieuw gebruiken van de app kunnen de gegevens opnieuw verstuurd worden naar de finQs.nl rekenserver.

Delen van persoonsgegevens met derden

finQs.nl verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De finQs.nl website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Op de website kun je dit zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account.

De gegevens binnen de app kun je zelf verwijderen door de gegevens daar te wissen, of door de app de de-installeren.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@finqs.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. finQs.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

finQs.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

finQs.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@finqs.nl.

Blue arrow icon
Homepage